Pravind Jugnauth : « Enn bandi, pou reste enn bandi mem… »